Get Adobe Flash player

กฏหมายที่น่าสนใจ

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

***วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลตำบลดอนอะราง *** “ ดอนอะรางน่าอยู่ ประตูสู่การท่องเที่ยว ใส่ใจเกษตรอินทรีย์ มากมีทรัพยากร ”*** เทศบาลตำบลดอนอะรางขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตาทกำหนดเวลาดังนี้** ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มกราคมถึงมีนาคมของทุกปี** ภาษีป้าย มกราคมถึงมีนาคมของทุกปี** ภาษีบำรุงท้องที่ มกราคมถึงเมษายนของทุกปี*** เสียภาษีตามกำหนด ท่านจะหมดความกังวล เทศบาลๆคืนค่าอีกหน ในรูปผลการพัฒนา

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

โครงการชุมชนน่าอยู่สิ่งแวดล้อมดี ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

หลักการและเหตุผล

โครงการชุมชนน่าอยู่สิ่งแวดล้อมดี  ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน อยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเอง เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตเป็นหลัก จึงเห็นควรให้มีการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน รวมถึงการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตในชุมชนและครอบครัว  และเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม  โดยมุ่งให้ทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่ม และเห็นความสำคัญของการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี พัฒนาสังคมด้านต่างๆ โดยให้ประชาชนดูแลความสะอาดบริเวณบ้านเรือน บริเวณที่สาธารณ ถนน คู คลอง สระน้ำ และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนอะราง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง  โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลดอนอะราง 3 แห่ง และประชาชน 15 ชุมชน ได้จัดทำโครงการชุมชนน่าอยู่สิ่งแวดล้อมดี ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ น่าอาศัย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค


แห่เทียนพรรษา

-ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

- ประกาศราคากลาง ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น
- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนอะราง 
- ประกาศราคากลาง ศพด. 2559 
- แผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 
- คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ
- ราคากลางอาหารเสริม(นม)
- เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- ประมวลผลสปสช ปี2558 
ประกาศเทศบาลตำบลดอนอะราง  เรื่องการใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษี  คำแนะนำการชำระภาษีของเทศบาลตำบลดอนอะราง
มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลดอนอะราง  ประจำปี  2556
-  นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง


รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

Attachments:
FileคำอธิบายFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (จัดเก็บIMG_20160114_0001.pdf)แผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559แผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 25594909 Kb9414/01/2559 07:38
Download this file (นม ศพด..pdf)นม ศพด..pdf 52 Kb6519/01/2559 08:11
Download this file (นม สพฐ..pdf)ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.53 Kb6619/01/2559 09:39
Download this file (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542.pdf)พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542323 Kb11106/01/2558 07:15
Download this file (พระราชบัญญัติกำหนดแผนและการแบ่งขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ)พระราชบัญญัติกำหนดแผนและการแบ่งขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิพระราชบัญญัติกำหนดแผนและการแบ่งขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น171 Kb11806/01/2558 07:19
Download this file (พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.pdf)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540119 Kb8906/01/2558 07:20
Download this file (พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539.pdf)พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 253980 Kb12606/01/2558 07:20
Download this file (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.pdf)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542177 Kb10606/01/2558 07:22
Download this file (พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร.pdf)พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร113 Kb12406/01/2558 07:07
Download this file (พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542.pdf)พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 254272 Kb10906/01/2558 07:23
Download this file (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 12) พศ.2546).pdf)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 12) พศ.2546)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 12) พศ.2546)270 Kb11206/01/2558 07:21
Download this file (รวม.pdf)คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการคู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ22189 Kb5724/12/2558 01:59
Download this file (ระเบียบเกี่ยวกับ อพปร.pdf)ระเบียบเกี่ยวกับ อพปรระเบียบเกี่ยวกับ อพปร3731 Kb10506/01/2558 07:24
Download this file (รั้ว บ้านโคกสะอาด.pdf)ราคากลางปี ศพด. 2559ราคากลางปี ศพด. 255941 Kb7319/01/2559 08:15
Download this file (วัสดุรายหัว.pdf)ราคากลางปี ศพด. 2559ราคากลางปี ศพด. 255957 Kb4919/01/2559 08:18
Download this file (เราคืออาเซียน.pdf)เราคืออาเซียนเราคืออาเซียน575 Kb12603/06/2558 02:21

นางเกษม บุตรวิชา

แบบสำรวจ

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
 

รูปผลดำเนินงานโครงการ

ราคาน้ำมันวันนี้